كتاب شرحه شرحه

علي بن أبي طالب

الفكر والثقافة العامة

در مجموعه از چشم انداز امام علی(ع) چهل موضوع مهم و اساسی از منظر آن حضرت ترسیم شده است. در تدوین این مجموعه کم نظیر که تا کنون برخی از دفاتر آن به چاپ های بیش از ده نوبت رسیده اند به اقتضائات مخاطب اصلی آن یعنی نوجوانان و جوانان توجه خاص شده است. 

  در هر دفتر از این مجموعه به تنهایی بحث مستقلی مطرح و به پرسش و شبهه ای اساسی پاسخ داده شده است و نثر روان، جذاب، جوان پسند و کم حجم از ویژگی های منحصر به فرد مجموعه ی چهل جلدی از چشم انداز امام علی(ع) می باشد. روایت دریا، شهید و شهادت، برادری داشتم که ...، شرحه شرحه، قاسطین، مارقین و ناکثین، تصمیم های بزرگ جوانی، نظارت بر دولت، رابطه هست ها و بایدها، مخالفان سیاسی، رهبر و رهبری، امام علی(ع) و هنر، جوان، حقوق متقابل مردم و حکومت، حرف های فیروزه ای، نیاز به دین، کار و دین، مرگ، چالش های دینی، اعتدال و پرستش و... از عناوین این مجموعه 40 جلدی به شمار می روند. طبق کتاب آسمانی یهود، جانشین هر پیامبر، 7 مرتبه در زمان حضور آن پیامبر و 7 مرتبه نیز پس از رحلت او مورد سخت ترین امتحان های الهی قرار می گیرد. امیرالمؤمنین (ع)، در پاسخ به سؤال یکی از بزرگان یهود، مبنی بر درخواست بیان امتحان های مزبور که خود نشانه، صحت جانشینی اوست، 7 مرحله آزمایش را در زمان پیامبر (ص)، و 7 مرحله دیگر را پس از ایشان، به تفصیل بیان نمودند.  

شارك الكتاب مع اصدقائك