كتاب صوفیان آندلس: ترجمه ی بخشی از روح القدس

ابن العربي

الفكر والثقافة العامة

این کتاب ترجمه ای است از بخش سوم رساله ی روح القدس ابن عربی که در آن او از شیوخ خود در آندلس یاد می کند. کتاب شامل مقدمه ی مستوفای مترجم و سپس اشاره به زندگی و حالات 55 شیخ است

شارك الكتاب مع اصدقائك